Leksykon

Klasyfikacja oddziaływań (obciążeń) wg PN-EN 1990

Podział oddziaływań (obciążeń) na kategorie nie zawsze jest jednoznaczny. Niektóre oddziaływania można klasyfikować różnie w zależności od ich zmian w czasie np. obciążenie wywołane parciem (ciśnieniem) wody może być stałe, zmienne lub wyjątkowe. Właściwa klasyfikacja oddziaływań jest niezbędnym warunkiem oceny stanów granicznych konstrukcji.

Norma EC 1990 Podstawy projektowania konstrukcji wprowadza ogólną klasyfikację oddziaływań (obciążeń) ze względu na:

 

 • zmienność w czasie
  • stałe (G) np. ciężar własny, nierównomierne osiadanie podłoża;
  • zmienne (Q) np. obciążenia użytkowe, obciążenie śniegiem;
  • wyjątkowe (A) np. uderzenie przez pojazd.

 

 • pochodzenie
  • bezpośrednie np. ciężar własny,
  • pośrednie np. skurcz.

 

 • zmienność w przestrzeni
  • umiejscowione np. sprężenie,
  • nieumiejscowione np. temperatura.

 

 • charakter, odpowiedź konstrukcji
  • statyczne np. parcie gruntu,
  • dynamiczne np. parcie i ssanie wiatru.

 

Przy ustalaniu kombinacji oddziaływań, miarodajnych do oceny stanów granicznych konstrukcji, należy brać pod uwagę, że niektóre z nich mogą spełniać kryteria kilku rodzajów np. oddziaływanie parcia wody może być stałe, zmienne a także wyjątkowe a obciążenia śniegiem i sejsmiczne mogą być zarówno zmienne jak i wyjątkowe.


 

Normy i przepisy budowlane