Leksykon

Klasyfikacja obiektów budowlanych

opis obrazka

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

PKOB opracowana została na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

 

PKOB służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.

 

Czteropoziomowa klasyfikacja obiektów budowlanych

 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jest klasyfikacją czteropoziomową. Obejmuje ona:

 

  • 2 sekcje (budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej)
  • 6 działów
  • 20 grup
  • 46 klas

 

Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

 

1 BUDYNKI

11 Budynki mieszkalne

12 Budynki niemieszkalne

 

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

21 Infrastruktura transportu

22 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

23 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

24 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe

 

Pełny wykaz PKOB zawarty jest w Rozporządzeniu RM z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)  (DZ.U. Nr 112 poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) .

 

Wybrane definicje obiektów budowlanych zawarte zostały w przepisach prawa budowlanego, np: budynek mieszkalny jednorodzinny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznejgospodarczy


Normy i przepisy budowlane