Leksykon

Klasyfikacja budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe

Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, dzieli się na:
 

budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, określane jako ZL

zaliczane do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

  • ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
  • ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
  • ZL IV - mieszkalne,
  • ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

Strefy pożarowe (budynki oraz części budynków) zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii;
 

budynki produkcyjne i magazynowe, określane jako PM;

wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla tych budynków, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu;
 

budynki inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane jako IN;

wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego tych budynków, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.

 

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 209 -  210


 

Normy i przepisy budowlane