Leksykon

Klasy odporności pożarowej budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

Pięć klas odporności pożarowej budynków

 

 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”, a scharakteryzowanych klasą odporności ogniowej.
 2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa tabela Nr 1:
   

  Tabela Nr 1

  Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku kategorii ZL

  Wysokość budynku

  Kategoria budynku
  ZL I ZL II ZL III ZL IV

  ZL V

  niski (N)

  “B”

  “B”

  “C”

  “D”

  “C”

  średniowysoki (SW)

  “B”

  “B”

  “B”

  “C”

  “B”

  wysoki (W)

  “B”

  “B”

  “B”

  “B”

  “B”

  wysokościowy (WW)

  “A”

  “A”

  “A”

  “B”

  “A”
   

 

 1. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w tabeli Nr 2, do poziomu w niej określonego: 
   

  Tabela Nr 2

  Dopuszczalne obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej dla wybranych budynków

  Liczba kondygnacji nadziemnych

  Kategoria budynku

  ZL I

  ZL II

  ZL III

  1

  “D”

  “D”

  “D”

  2*)

  “C”

  “C”

  “D”

  *) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m.

 2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN określa tabela Nr 3 (z wymagania tego zwolnione są budynki IN o kubaturze brutto do 1500m3).
   

  Tabela Nr 3

  Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku kategorii PM oraz IN

  Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku

  Q [MJ/m2]

  Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)

  Budynek wielokondygnacyjny

  Niski (N)

  Średniowysoki (SW)

  Wysoki (W)

  Wysokościowy (WW)

  Q ≤ 500

  “E”

  “D”

  “C”

  “B”

  “B”

  500 < Q ≤ 1000

  “D”

  “D”

  “C”

  “B”

  “B”

  1.000 < Q ≤ 2000

  “C”

  “C”

  “C”

  “B”

  “B”

  2.000 < Q ≤ 4000

  “B”

  “B”

  “B”

  *

  *

  Q > 4000

  “A”

  “A”

  “A”

  *

  *

  * - Zgodnie z wymaganiami dla stref pożarowych takie budynki  nie mogą występować.

 3. Jeżeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klasę odporności pożarowej budynku ustala się, przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku, które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelą Nr 1 klas odporności ogniowej  i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.
 4. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2-4.
 5. Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż “C”.
 6. Jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 z zastrzeżeniem wymagań klas odporności ogniowej (tabela Nr 2).
 7. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.
 8. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w pkt. 1 – 9  nie dotyczą budynków:
  1. do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
   • mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej (z zastrzeżeniem: Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej – R E I 60),
   • mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
  2. wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
   • o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
   • gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
   • o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,
  3. wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2,
  4. inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m3.
 9. W budynkach wyposażonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), dopuszcza się:
  1. obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z pkt. 1 - 9,
  2. przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.
 10. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
  1. wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,
  2. samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1000 m2.
 11. Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, w przypadkach wymienionych w pkt. 12 oraz w pkt. 11, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  § 212 - 215


 

Normy i przepisy budowlane