Leksykon

Klasy odporności ogniowej

Wymagane klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania uzależnione są od klas odporności pożarowej budynku i funkcji elementu.

  Klasy odporności ogniowej dla elementów budynku

 

 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny spełniać co najmniej wymagania klas odporności ogniowej określone w tabeli Nr 1,  (z zastrzeżeniem dla budynków które nie muszą spełniać wymagań klasy odporności pożarowej (pkt. 10)  oraz ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego),

 

Tabela Nr 1 Wymagane klasy odporności ogniowej dla elementów budynku

Klasa odporności pożarowej budynku

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5), *)

główna konstrukcja nośna

Konstrukcja dachu

strop 1)

ściana zewnętrzna1),2)

ściana wewnętrzna1)

przekrycie dachu 3)

1 2 3 4 5 6 7

“A”

R 240

R 30

R E I 120

E I 120 (o↔i)

E I 60

R E 30

“B”

R 120

R 30

R E I 60

E I 60 (o↔i)

E I 304)

R E 30

“C”

R 60

R 15

R E I 60

E I 30 (o↔i)

E I 154)

R E 15

“D”

R 30

(-)

R E I 30

E I 30 (o↔i)

(-)

(-)

“E”

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań,

(o↔i) - wymaganie dotyczy zarówno scenariusza pożaru od wewnątrz na zewnątrz jak i odwrotnie

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem dla przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego),  jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami

 1. Elementy budynku, o których mowa w pkt. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień:
  1. elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m2,
  2. ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2,
  3. ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.
 2. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień, jeżeli okładzina wewnętrzna jest niepalna, a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji.
 3. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień.
 4. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt. 8, zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jeżeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej:
  1. w budynku klasy odporności pożarowej „B” – E I 60,
  2. w budynku klasy odporności pożarowej „C” i „D” – E I 30.
 5. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach.
 6. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresole, przeznaczoną do użytku dla więcej niż 10 osób, a także jej konstrukcja nośna, powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności pożarowej budynku, lecz nie mniejszym niż dla klasy „D”, z zastrzeżeniem dla budynków wyposażonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.
 7. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
 8. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
 9. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, (z zastrzeżeniem tabeli Nr 1) powinna wynosić co najmniej:
  1. dla ścian w budynku:
   • niskim i średniowysokim - E I 30,
   • wysokim i wysokościowym - E I 60,
  2. dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania - R E I 30.
 10. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej - R E I 60.
 11. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia, bez wymaganej w tabeli Nr 1 w kolumnie 6 tabeli klasy odporności ogniowej.

 

 

Klasy odporności ogniowej dachów

 

Elementy dachu tj. konstrukcja, przekrycie oraz jego oddzielenie od konstrukcji budynku powinny spełniać, oprócz wymagań podanych wyżej, wymagania podane w p. 1-6 odnośnie odporności ogniowej i rozwiązań konstrukcyjnych.

 1. Przekrycie dachu budynku niższego usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, (z wyjątkiem przypadków  gdy łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków), w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym :
  1. konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,
  2. przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.
 2. Warunki określone w pkt. 1 nie mają zastosowania, jeżeli najbliżej położony otwór w ścianie budynku wyższego znajduje się w odległości nie mniejszej niż 10 m od dachu budynku niższego, a gęstość obciążenia ogniowego w budynku niższym nie przekracza 2000 MJ/m2.
 3. Postanowienia pkt. 1 i 2 odnoszą się również do części niższej budynku, jeżeli część ta stanowi odrębną strefę pożarową.
 4. Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu lub stropodachu budynku niższego, o której mowa w pkt. 1.
 5. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15.
 6. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:
  1. w budynku niskim - E I 30,
  2. w budynku średniowysokim i wysokim - E I 60.

 

Klasy odporności ogniowej dla ścian wewnętrznych i stropów wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego

 

Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli Nr 2:

Tabela Nr 2 Wymagana klasa odporności ogniowej dla elementów budynku wydzielających wybrane pomieszczenia

Rodzaj pomieszczenia

Klasa odporności ogniowej

Ścian wewnętrznych

stropów

drzwi lub innych zamknięć

Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW

E I 60

R E I 60

E I 30

Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW

E I 60

R E I 60

E I 30

Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:

- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW)

E I 60

R E I 60

E I 30

- w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW)

E I 120

R E I 120

E I 60

Skład paliwa stałego i żużlownia

E I 120*)

R E I 120*)

E I 60*)

Magazyn oleju opałowego

E I 120

R E I 120

E I 60

*) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej.

 

Dla pomieszczeń, o których mowa powyżej, klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych należy przyjmować zgodnie tabelą Nr 1.

 

Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iż przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 216 - 220


 

Normy i przepisy budowlane