Leksykon

Kiedy należy zgłosić budowę lub uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Prawo budowlane zawiera listę budów i robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz takich, które wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. W pozostałych przypadkach konieczne jest pozwolenie na budowę.

 

Wykaz budów i robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej

 

Pozwolenia na budowę nie jest wymagane lecz należy złożyć zgłoszenie budowy lub robót budowlanych właściwemu organowi w przypadku realizacji:
 

 • budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora; (obowiązuje od 3.01.2022 r.)
   
 • budowy oraz przebudowy sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
    
 • budowy oraz przebudowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   
 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
   
 • budowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę;
   
 • budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
   
 • budowy tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
   
 • budowy pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,
 • budowy oraz przebudowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
   
 • budowy kanalizacji kablowej;
   
 • budowy oraz przebudowy zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   
 • budowy oraz przebudowy obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
   
 • budowy oraz przebudowy obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
   
 • budowy wolno stojących:
  • parterowych budynków gospodarczych,
  • garaży,
  • wiat,

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 

 • budowy przydomowych:
  • ganków,
  • oranżerii (ogrodów zimowych)

o powierzchni zabudowy do 35 m 2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 

 • budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

  a) do 35 m2,

  b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

  – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki;
   

 • budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • budowy gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa włącznie sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
   
 • budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m,
   
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
   
 • przyłączy:
  • elektroenergetycznych,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • cieplnych,
  • telekomunikacyjnych,
    
 • kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
   
 • stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
   
 • niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
   
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
   
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
   
 • budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7,0 m,
  • silosów na kiszonkę;
    
 • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3,
   
 • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
   
 • przebudowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV;
   
 • przebudowy dróg, torów i urządzeń kolejowych,
   
 • przebudowy polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
   
 • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii;
   
 • remontu budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
   
 • remontu budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
   
 • instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
   
 • instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
   
 • instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
   
 • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
   
 • instalowaniu mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

   
 • roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy lub robót budowlanych, o których mowa powyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


 

Wykaz budów i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

 

Pozwolenia na budowę nie jest wymagane, nie ma też obowiązku zgłoszenia realizacji budowy lub robót budowlanych wymienionych poniżej:

 • budowy oraz przebudowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
    
 • budowa i przebudowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
   
 • budowa i przebudowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
   
 • budowa i przebudowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych;
   
 • budowa i przebudowa wiat przystankowych i peronowych;
   
 • budowa i przebudowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa (jeżeli są usytuowane na obszarze Natura 2000 wymagane jest zezwolenie);
   
 • budowa i przebudowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (jeżeli są usytuowane na obszarze Natura 2000 wymagane jest zezwolenie);
   
 • budowa i przebudowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa (jeżeli są usytuowane na obszarze Natura 2000 wymagane jest zezwolenie);
   
 • budowa i przebudowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
   
 • budowa i przebudowa parkometrów z własnym zasilaniem;
   
 • budowa i przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
   
 • budowa i przebudowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
   
 • budowa i przebudowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
   
 • budowa i przebudowa obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
   
 • budowa i przebudowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
   
 • budowa i przebudowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
   
 • budowa i przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych;
   
 • budowa i przebudowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych;
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych;
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
    
 • budowa i przebudowa obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
   
 • budowa i przebudowa ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
   
 • budowa i przebudowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
   
 • budowa i przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
   
 • budowa i przebudowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
   
 • budowa i przebudowa poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
   
 • budowa i przebudowa obudowy ujęć wód podziemnych;
   
 • budowa i przebudowa punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
   
 • budowa i przebudowa urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  • służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
  • służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy o drogach publicznych;
    
 • budowa i przebudowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;
   
 • budowa i przebudowa obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
  • elektroenergetycznymi,
  • wodociągowymi,
  • kanalizacji sanitarnej,
  • cieplnymi

– lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 

 • budowa i przebudowa naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
   
 • budowa i przebudowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   
 • budowa i przebudowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.
   
 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
   
 • przebudowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
   
 • przebudowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
   
 • przebudowy tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
   
 • przebudowy pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
   
 • przebudowy kanalizacji kablowej;
   
 • przebudowy wolno stojących:
  • parterowych budynków gospodarczych,
  • garaży,
  • wiat

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

 • przebudowy przydomowych:
  • ganków,
  • oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

 • przebudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
   
 • przebudowy parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • przebudowy gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • przebudowy stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
   
 • przebudowy boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
   
 • przebudowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
   
 • przebudowy przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
   
 • przebudowy przyłączy:
  • elektroenergetycznych,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • cieplnych,
  • telekomunikacyjnych
    
 • przebudowy kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
   
 • przebudowy stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
   
 • przebudowy niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
   
 • przebudowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
   
 • przebudowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
   
 • przebudowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  • silosów na kiszonkę;
    
 • przebudowie polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m;
   
 • przebudowie urządzeń budowlanych;
   
 • remoncie obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
  • budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
    
 • remoncie urządzeń budowlanych;
   
 • instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
   
 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
   
 • instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
   
 • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;
   
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
   

 


ustawa prawo budowlane - art. 29


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane