Leksykon

Kategorie obiektów budowlanych

Szczegółową lista obiektów budowlanych z podziałem na kategorie zawiera załącznik do ustawy prawo budowlane. Do każdej kategorii obiektu budowlanego przyporządkowany jest współczynnik kategorii oraz współczynnik wielkości obiektu.

Czemu służą kategorie obiektów budowlanych

 

Określenie kategorii obiektu budowlanego ma miejsce w decyzji o pozwoleniu na budowę.  Również w zgłoszeniu budowy w przypadkach kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, należy określić kategorię obiektu budowlanego.

 

Kategoria obiektu budowlanego determinuje sposób zakończenia procesu inwestycyjnego uregulowany w ustawie prawo budowlane (art. 54 i 55)

 

W procedurze oddawania do użytkowania obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego w zależności od kategorii obiektu budowlanego wydają pozwolenie na użytkowanie lub przyjmują zawiadomienie o zakończeniu budowy na ten rodzaj i kategorię obiektu, które były określone w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.

 

Z kategorią obiektu budowlanego przepisy wiążą m.in obowiązek  uzyskania przez inwestora pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

 

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia czy budowa była prowadzona  zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości – wymierza karę  stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

 

Stawka opłaty (s) wynosi aktualnie 500 zł, a współczynniki podane zostały w tabeli w zależności od kategorii obiektu budowlanego.

 

Kategorie obiektów budowlanych ze względu na wielkość obiektu

Kategorie obiektów budowlanych

Współczynnik kategorii obiektu (k)

Współczynnik wielkości obiektu (w)

Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne

2,0

1,0

Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

1,0

1,0

Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

1,0

1,0

Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

5,0

1,0

Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

10,0

1,0

Kategoria VI – cmentarze

8,0

1,0

Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

7,0

1,0

Kategoria VIII – inne budowle

5,0

1,0

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(kubatura w m3)

 

 

≤ 2500

> 2500 – 5000

> 5000 –
10 000

> 10 000

Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

6,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne

12,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(powierzchnia w m2)

 

 

≤ 1000

> 1000 – 5000

> 5000 –
10 000

> 10 000

Kategoria XX – stacje paliw

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(powierzchnia w ha)

 

 

≤ 1

> 1–10

> 10–20

> 20

Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w km)

 

 

≤ 1

> 1–10

> 10–20

> 20

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w m)

 

 

≤ 20

> 20–100

> 100–

500

> 500

Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wysokość w m)

 

 

≤ 20

> 20–50

> 50–100

> 100

Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wydajność w m3/h)

  

 

≤ 50

> 50–100

> 100–500

> 500

Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 


 

Normy i przepisy budowlane