Leksykon

Kataster nieruchomości - definicja

Kataster nieruchomości to ewidencja gruntów i budynków przez którą należy rozumieć system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Definicja katastru nieruchomości zamieszczona została w Ustawie z dnia  17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne  - art.2 pkt.8

 


Normy i przepisy budowlane