Leksykon

Kalkulacja kosztów cyklu życia budynków

Ustawodawca przewidział możliwość wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.
Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:
poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:
a) nabyciem,
b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
c) utrzymaniem,
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu.

Rachunek kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost – LCC) obejmujący koszty ponoszone w czasie całego cyklu życia produktu, usługi lub roboty budowlanej nie jest niczym nowym, na rynku komercyjnym wykorzystywany jest od wielu lat, pozwala bowiem na wskazanie projektów, które będą najbardziej rentowne w długiej perspektywie. Na rynku zamówień publicznych wykorzystywany jest znacznie rzadziej.

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art.7 zawiera definicję cyklu życia, jako kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, usługi czy roboty budowlanej.

 

Cykl życia - definicja

Cykl życia to wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie.

 

Cykl życia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej

 

Jeżeli zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, musi określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które powinni przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

 

Metody te zostały określone w rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

 

Metoda kalkulacji kosztów cyklu życia budynku

 

Kalkulację kosztów cyklu życia budynku oblicza się, jako sumę kosztów nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku, obliczoną według wzoru:

 

Cg = Cn + Cuz + Cut

 

gdzie:

Cg – koszty cyklu życia budynku w 30-letnim okresie życia budynku,

Cn – koszty nabycia,

Cuz – koszty użytkowania,

Cut – koszty utrzymania.

 

Koszt nabycia budynku

Koszt nabycia zamawiający określa na podstawie ceny oferty.

 

Koszty użytkowania budynków

Koszty użytkowania związane z przewidywanym zużyciem energii końcowej lub nośników energii oraz wody oblicza się, jako sumę iloczynów ilości zużywanej w ciągu roku energii końcowej lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii końcowej lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego, według wzoru:

Wzór na obliczenie kosztu użytkowania budynku

 

gdzie:

Cuz – koszty użytkowania,

30 – okres obliczeniowy,

n – każdy kolejny rodzaj energii końcowej lub nośnika energii oraz wody z uwzględnieniem odprowadzania ścieków,

En – ilość n-tej energii końcowej lub n-tego nośnika energii oraz wody zużywanej w ciągu roku z uwzględnieniem odprowadzania ścieków,

Cjn – cena jednostkowa n-tej energii końcowej lub n-tego nośnika energii oraz wody z uwzględnieniem odprowadzania ścieków.

 

Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody w ciągu roku z uwzględnieniem odprowadzania ścieków..

Dane, o których mowa powyżej oblicza się zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w oparciu o przyjęte założenia wynikające z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Ceny jednostkowe energii końcowej lub nośników energii oraz wody zamawiający określa na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcami energii końcowej lub nośników energii oraz wody lub taryfikatorów publikowanych przez dostawców energii końcowej lub nośników energii oraz wody.

Wykonawca przedstawia w ofercie przewidywaną ilość energii końcowej lub nośnika energii oraz wody zużywanych w ciągu roku.

W przypadku, gdy podana przez wykonawcę w ofercie przewidywana ilość energii końcowej, nośnika energii lub wody zużywana w ciągu roku jest niższa od wartości maksymalnej wskazanej przez zamawiającego, wykonawca przedstawia w ofercie rozwiązania, których zastosowanie zapewni osiągnięcie wskazanych przez niego wartości.

 

Koszt utrzymania budynku

Koszty utrzymania wynikające z eksploatacji budynku, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, oblicza się jako sumę jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu, według wzoru:

Wzór na obliczenie kosztu użytkowania budynku

 

gdzie:

Cut – koszty utrzymania.,

i – każdy kolejny wyrób,

Ai – koszt utrzymania i-tego wyrobu w okresie obliczeniowym,

Bi – wartość gwarancji wykonawcy i-tego wyrobu.

 

Koszt utrzymania i-tego wyrobu w okresie obliczeniowym oblicza się według wzoru:

 

Ai= I · K · N

gdzie:

Ai – koszt utrzymania i-tego wyrobu w okresie obliczeniowym,

I – liczba jednostek wyrobu,

K – koszt wymiany jednostki wyrobu,

N – liczba cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym.

 

Wartość gwarancji wykonawcy i-tego wyrobu oblicza się według wzoru:

 

Bi = (Ai · Og / 30)

gdzie:

Bi – wartość gwarancji wykonawcy i-tego wyrobu.

Og – okres gwarancji i-tego wyrobu wyrażony w latach.

 

Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. rodzaje wyrobów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu utrzymania − biorąc pod uwagę ich wpływ na funkcjonowanie budynku oraz szacowany koszt wyrobów z uwzględnieniem montażu;
  2. koszt wymiany jednostki wyrobu − na podstawie analizy indywidualnej lub kosztorysowych norm nakładów rzeczowych zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe przy wykorzystaniu metody interpolacji i ekstrapolacji, z uwzględnieniem cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych rynkowych

 

Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia liczbę cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym, uwzględniając funkcję budynku oraz przewidywany sposób jego użytkowania.

Zamawiający ustala liczbę jednostek wyrobu na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych albo programu funkcjonalno-użytkowego lub innych opracowań w przypadku realizacji obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Wykonawca określa w ofercie okres gwarancji dla poszczególnych wyrobów.

W rachunku kosztów cyklu życia budynku nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

W przypadku zastosowania kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w odniesieniu do części budynku, koszty nabycia, użytkowania oraz utrzymania oblicza się dla tej części.

 


Rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Ustawa prawo zamówień publicznych


 

Normy i przepisy budowlane