Leksykon

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

Co jest istotnym, a co nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę określa prawo budowlane.

Ustawodawca w art. 36a prawa budowlanego określił jakie zmiany w dokumentacji projektowej uznaje się za istotne, kto jest odpowiedzialny za kwalifikację tych odstępstw i jakie działania należy podjąć, aby je zalegalizować.

 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

 

Za istotne zmiany od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę uważa się odstąpienie (dokonanie zmian) w zakresie:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany, ale nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
   
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  1. powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  2. wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  3. liczby kondygnacji;
    
 3. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
   
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
   
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
   
 6. wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
  1. budowy:
   • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   • sieci:
    • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
    • wodociągowych,
    • kanalizacyjnych,
    • cieplnych,
    • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
   • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
   • obiektów budowlanych, niewymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
  2. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
  3. instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

   Uwaga: Przepisów zawartych w tym punkcie (6) nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
  • projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
  • wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
    
 7. zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

 

Kto decyduje czy zmiany w dokumentacji projektowej są istotne?

 

Projektant jest zobowiązany do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od:

 • zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,

i uznania że jest ono istotne lub nieistotne.

 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dopuszczalne po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno--budowlanej.

 

Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie złożenie zgłoszenie budowy, wobec których organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, odstępstwo jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

 

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

 

Jeżeli odstąpienie zostało uznane za nieistotne, to projektant jest zobowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

Z dniem 10 sierpnia 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy prawo budowlane, która doprecyzowała, budzący wątpliwości zapis o sposobie zamieszczenia informacji o zaistniałych odstępstwach w dokumentacji projektowej uznanych za nieistotne. Zapis o zamieszczeniu w projekcie zmian sugerował nanoszenie poprawek na zatwierdzonym przez organ projekcie. Dodatkowo takie działanie jest niewykonalne w przypadku projektu w postaci elektronicznej (pliki, w których sporządza się projekt, po podpisaniu mogą być blokowane do edycji).

Nowy zapis w prawie budowlanym jednoznacznie wskazuje, że projektant w przypadku uznania zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę za nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

 

Zmiany, uznane za nieistotne, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

 


ustawa prawo budowlane - art. 36a, 36b


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane