Leksykon

Inwestor w procesie budowlanym

Prawo budowlane nakłada na inwestora, jako uczestnika procesu budowlanego, szereg obowiązków związanych z organizacją procesu budowy, których dopełnienie inwestor może zlecić firmie lub osobie prywatnej o odpowiednich kwalifikacjach w całości lub częściowo.

Obowiązki inwestora w trakcie budowy

 

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów;
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
  • wystąpienie do odpowiednich organów o wydanie dziennika budowy.

 

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

 

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych robót.

 

Obowiązki inwestora budowlanego, jeżeli nie powoła inspektora nadzoru

 

Jeżeli na budowie nie zostanie ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego do obowiązków inwestora należeć będzie sprawdzenie i odbiór wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

 

Obowiązki inwestora budowlanego, jeżeli konieczne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

 

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

 

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

 

Po zakończeniu robót, o których mowa wyżej, inwestor, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Obowiązki inwestora po zakończeniu budowy

 

Inwestor po zakończeniu budowy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, zawiadomienia właściwy organ o zakończeniu budowy.
Inwestor może również wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Państwowej Straży Pożarnej

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Inwestor ma obowiązek zawiadomienia wyżej wymienionych organów również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 


ustawa prawo budowlane - art. 18.1, 19, 27


 AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane