Leksykon

Inwestor w procesie budowlanym

Prawo budowlane nakłada na inwestora, jako uczestnika procesu budowlanego, szereg obowiązków związanych z organizacją procesu budowy, których dopełnienie można zlecić firmie lub osobie prywatnej o odpowiednich kwalifikacjach w całości lub częściowo. 

Obowiązki inwestora w trakcie budowy

 

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów;
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

 

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych robót.

 


ustawa prawo budowlane - art. 18.1, 19, 27


Normy i przepisy budowlane