Leksykon

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ) stanowi integralną część projektu budowlanego i jest sporządzana przez projektanta obiektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki zarówno samego obiektu jak i warunków jego wykonania.

Informacja BIOZ

 

Opracowana przez projektanta informacja BIOZ powinna spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Co zawiera informacja BIOZ?

Zgodnie z tym rozporządzeniem informacja BIOZ składa się z strony tytułowej oraz części opisowej.
 

Strona tytułowa informacji BIOZ powinna zawierać:

  • nazwę i adres obiektu budowlanego;
  • imię i nazwisko lub nazwę inwestora wraz z adresem;
  • imię i nazwisko, adres  projektanta, który sporządził informację.

 


Część opisowa informacji BIOZ zawiera:

  • zakres robót oraz kolejność realizacji kolejnych obiektów dla całej inwestycji;
  • wykaz już istniejących obiektów budowlanych;
  • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
  • wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych z określeniem ich rodzaju i skali oraz miejsca i czasu ich wystąpienia;
  • wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
  • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 

Na podstawie informacji BIOZ kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

 


ustawa prawo budowlane - art. 20


 

Normy i przepisy budowlane