Leksykon

Indywidualna dokumentacja techniczna

Indywidualna dokumentacja techniczna jest podstawą do wykonania i zastosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania. Taka dokumentacja wykonywana jest w szczególnych przypadkach, gdy wymagane jest jednostkowe zastosowanie nietypowego wyrobu budowlanego oraz nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego.

Indywidualna dokumentacja techniczna jest sporządzona przez projektanta określonego obiektu budowlanego (lub z nim uzgodniona). 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać:

 • opis rozwiązania konstrukcyjnego;
 • charakterystykę materiałową;
 • informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
 • warunki zastosowania wyrobu budowlanego w danym obiekcie budowlanym;
 • a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

 

Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu wyrobu

 

Na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej producent wykonuje wyrób budowlany przewidziany do jednostkowego zastosowania w określonym obiekcie budowlanym. Producent jest zobowiązany wydać oświadczenie zapewniające o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną oraz z przepisami.

 

Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną powinno zawierać:

 • nazwę i adres producenta wydającego oświadczenie;
 • nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
 • identyfikację dokumentacji technicznej na podstawie, której wytworzono wyrób budowlany;
 • stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
 • adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
 • miejsce i datę wydania dokumentu oraz podpis wydającego oświadczenie.

 


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 10


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane