Leksykon

Importer wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu

Importerem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii (Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku w Unii wyroby budowlane pochodzące z krajów trzecich.

 

Powyższą definicję zamieszczono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Importerem według ustawy o systemie oceny zgodności jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące z krajów trzecich.

 


  • rozporządzenie Parlamentu Europejski i Rady (UE) NR 305/2011  - art. 2.21
  • ustawa o systemie oceny zgodności -  art. 5.21

 

Normy i przepisy budowlane