Leksykon

Higiena i zdrowie - wymagania

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów tych budynków.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzuje wyżej wymienione wymagania ogólne odnośnie higieny i zdrowia wymieniając zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników budynków:

 • wydzielania się gazów toksycznych,
 • obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
 • niebezpiecznego promieniowania,
 • zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
 • nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
 • występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
 • niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
 • przedostawania się gryzoni do wnętrza,
 • ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.

 

W rozumieniu zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi są:

 • substancje chemiczne,
 • hałas,
 • promieniowanie jonizujące,

jeżeli ich stężenia lub natężenia oraz czas trwania stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 309,


 

Normy i przepisy budowlane