Leksykon

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Miejscami powstawania (źródłami) hałasu instalacyjnego w budynku są:
 

 • pomieszczenia techniczne budynku i znajdujące się w nich urządzenia, np.: kotłownie i węzły ciepłownicze oraz znajdujące się w nich pompy instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania, piece do podgrzewania ciepłej wody i centralnego ogrzewania, wentylatory, klimatyzatory, stacje transformatorów, maszynownie i szyby dźwigowe z zainstalowanymi w nich urządzeniami dźwigów itp.;
   
 • urządzenia instalacyjne usytuowane na zewnątrz budynku (np.: na ścianach i dachu budynku, w jego sąsiedztwie), mogą to być np.: urządzenia wentylacyjne, klimatyzatory, czerpnie lub wyrzutnie powietrza, transformatory itp.;
   
 • instalacje wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczej i/lub klimatyzacji i innych urządzeń z nimi związanych;
   
 • użytkowanie urządzeń instalacyjnych w innych pomieszczeniach (w przypadku budynków mieszkalnych – w innych mieszkaniach budynku), takich jak: instalacja wodociągowa i sanitarna (np.: krany, prysznice, wanny - zwłaszcza z hydromasażem, wc), instalacja wentylacyjna oraz klimatyzacyjna (np. kanały) itp.;
   
 • inne niż urządzenia instalacyjne (np.: otwierania i zamykania drzwi wejściowych do budynku, żaluzji okiennych, bram garaży oraz użytkowania wjazdów do garaży, sygnały dźwiękowe domofonów).

 

Poziom hałasu instalacyjnego

 

Poziom hałasu instalacyjnego (od urządzeń wyposażenia technicznego) jest to wartość średniego równoważnego lub maksymalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniu, jako wynik pomiarów metodą uproszczoną według PN-EN ISO 100052 lub metodą dokładną według PN-EN ISO 16032.

 

Więcej w dziale akustyka budowlana


 

Normy i przepisy budowlane