Leksykon

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak również nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów również odwołuje GINB.

 

Zadania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) określają przepisy ustawy prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

 

Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Do zadań GINB wynikających z ustawy prawo budowlane należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie w formie elektronicznej centralnych rejestrów:
  • osób posiadających uprawnienia budowlane, 
  • ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym ustawą o wyrobach budowlanych oraz organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności.

Do podstawowych obowiązków Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych należy:

 • kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
 • prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) w którym gromadzone są dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym "B", niezgodnych z wymaganiami ustawy;
 • zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli,
 • przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE,
 • sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE.
 • gromadzenie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
 • kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych.

 

Uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może:

 • sporządzać roczne plany kontroli;
 • prowadzić kontrole planowe i doraźne;
 • zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych;
 • wezwać wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do:
  • udziału w prowadzonej kontroli planowej lub doraźnej;
  • przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie;
  • wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań.

 

 

Ponadto, do zadań Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organu wyspecjalizowanego (ustawa o systemie oceny zgodności)  należy - w odniesieniu do wyrobów budowlanych oznakowanych CE:

 • prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań;
 • niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji;
 • współpraca z Prezesem UOKiK.

 

GINB  pełni również funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.

 


 • ustawa prawo budowlane – art. 80,  84b,  88,  88a,  88b,
 • ustawa o wyrobach budowlanych – art. 11,  12,  14,
 • ustawa o systemie oceny zgodności – art. 38,  39

 

Normy i przepisy budowlane