Leksykon

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

 

Urzędowa tabela klas gruntów zawarta została w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 


Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne –art. 2. 12


 

Normy i przepisy budowlane