Leksykon

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektu budowlanego zostało uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Geotechniczne warunki posadowienia ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia.

 

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia polega na:

 

 1. zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
 2. zaprojektowaniu odwodnień budowlanych;
 3. przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
 4. zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;
 5. określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
 6. ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
 7. ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 8. wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 9. ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
 10. ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

 

 

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

 

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

 

 1. opinii geotechnicznej;
 2. dokumentacji badań podłoża gruntowego;
 3. projektu geotechnicznego.

 

Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.


rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - § 3,  5


Normy i przepisy budowlane