Leksykon

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju, którego funkcjonowanie reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

 

Informacje, o których mowa powyżej, gromadzi się w postaci:

 • baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.
   

W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane dotyczące:

 • lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
 • charakterystyki tych obiektów.
   

Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:

 • dla obszaru powiatu – starosta - powiatowa baza GESUT;
 • dla obszaru kraju – Główny Geodeta Kraju - krajowa baza GESUT.
   

 

Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:

 1. zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:
  1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  2. mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
 2. pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

 

Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach, o których mowa powyżej.
 

Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego.
 

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
 

Przepisu powyższych nie stosuje się do:

 • przyłączy;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
   

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
 

Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:

 • wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
 • delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

   

Szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT), tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz zawarte zostały w rozporządzeniu w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 


ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne - art.2.14; 27 - 28e


 

Normy i przepisy budowlane