Leksykon

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów są przeznaczane na refinansowanie części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i przedsięwzięć remontowych, w celu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, z jednoczesnym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną.

Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 

Na Fundusz Termomodernizacji i Remontów składają się:

 1. środki przekazywane z budżetu państwa – w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
 2. środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 3. odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
 4. wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 5. darowizny i zapisy;
 6. inne wpływy.

 

Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów przeznacza się na:

 1. wypłatę przyznanych premii (termomodernizacyjnych, remontowych oraz kompensacyjnych);
 2. wypłatę kwot określonych w porozumieniach o współfinansowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych;
 3. pokrycie kosztów wykonywania przez Narodowy Fundusz zadań dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych,

 4. pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych;

 5. pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
 6. pokrycie kosztów promocji Funduszu.

 


   ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art. 23 -25


 

Normy i przepisy budowlane