Leksykon

Fundament

opis obrazka

Fundament to najniżej położona część konstrukcji przekazująca na podłoże gruntowe ciężar własny budowli oraz wszystkie obciążenia stałe i zmienne na nią działające. 

Jaką rolę spełnia fundament?

 

Prawidłowo wykonany fundament ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność;
 • odpowiednią głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o wystarczającej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu);
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.

 

Przy projektowaniu fundamentów należy uwzględnić szereg czynników, takich jak:

 • ukształtowanie terenu;
 • rodzaj i układ warstw gruntu;
 • poziom wód podpowierzchniowych i ich rodzaj (woda pod ciśnieniem, agresywna, gruntowa itp.);
 • warunki klimatyczne (przemarzanie, grunty wysadzeniowe);
 • obciążenia przekazywane na grunt i wielkość sił (w tym parcia od gruntu i wody);
 • rodzaj konstrukcji, odporność na nierównomierne osiadanie;
 • warunki posadowienia sąsiednich budowli;
 • instalacje i pomieszczenia podziemne;
 • warunki eksploatacji budowli (np. w pobliżu dróg, linii kolejowych, tuneli itp.);
 • dostępność materiałów, koszty wykonania, możliwości realizacyjne, terminowość prac itp.

 

Fundamenty można dzielić ze względu na rodzaj materiału, oraz sposób ich wykonania. Fundament  może być wykonany z betonu, żelbetu, może być murowany (także z kamienia), rzadziej wykonany z drewna (budowle lekkie).

Więcej na ten temat piszemy w artykule Rodzaje fundamentów.

 

Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, a w konsekwencji osiadania budowli. Nośność podłoża gruntowego zależy od rodzaju gruntu.

Jeżeli obciążenie fundamentu jest nierównomierne i/lub w podłożu tej samej budowli występują grunty należące do różnych klas, powstaje wówczas niejednakowe ich osiadanie, które może być przyczyną uszkodzeń obiektu budowlanego.