Leksykon

Formalności związane z rozbiórką obiektu budowlanego

Rozbiórka jest szczególnym rodzajem robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wymaga zgłoszenia rozbiórki do właściwego organu.

Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (z wyjątkiem obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską).

 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

  1. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
  2. budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej (z wyjątkiem obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską)..

 

Ustawa prawo budowlane zawiera wykaz robót budowlanych, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę i takich, które wymagają zgłoszenia.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, jeżeli:

  • może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

 

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

 

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydana po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy w przypadku rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę. Kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika rozbiórki.

 


Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  • zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • projekt rozbiórki obiektu - w zależności od potrzeb.

 

W zgłoszeniu rozbiórki, należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać nie później niż na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

 

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w formie elektronicznej

Z dniem 1 lipca 2021r. zweszły w życie przepisy pozwalające na złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę jak również zgłoszenia rozbiórki zarówno w formie papierowej (jak dotychczas) oraz w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

 


ustawa prawo budowlane - art. 30b, 31, 31a, 39, 42, 45


 

Normy i przepisy budowlane