Leksykon

Ewidencja emisyjności budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Do bazy trafią informacje o budynkach i lokalach w zakresie: źródła ciepła, energii elektrycznej, spalania paliw, przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania.

Centralna ewidencja emisyjności budynków zacznie funkcjonować po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej bazy danych.

Zgodnie z ustawą to minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.

 

Ministerstwo rozwoju odpowiedzialne aktualnie za sprawy budownictwa powierzyło utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Baza będzie elementem tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE).
Uruchomienie docelowego, w pełni funkcjonalnego systemu IT planowane jest w roku 2023 r
 

Informacje gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

W ewidencji emisyjności budynków gromadzi się:

 1. dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
  1. źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  2. źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
  3. źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia,
  4. przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa w:
   • art. 379 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia lub spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska,
   • art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,
   • art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców,
   • art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,
   • art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania,
   • art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
   • przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie usuwania zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych,
  5. przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej oraz zwrotu takich premii,
  6. ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  7. udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
   • przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
   • odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
   • innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
  8. przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
   • dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
   • dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,
   • zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 2. dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji;
 3. dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali:
  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  3. numer telefonu, o ile posiada,
  4. adres poczty elektronicznej, o ile posiada.

 

Na potrzeby ewidencji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję, są wykorzystywane dane zgromadzone w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

 

Kto jest uprawniony do wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

 

Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby:

 1. przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 2. przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 3. przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy– Prawo przedsiębiorców,
 4. przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane,
 5. wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych i premii remontowych,
 6. wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 7. wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
  1. przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
  2. odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  3. innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza
 8. wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
  1. przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
  2. deklaracji,
 9. usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

 

Udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Dane i informacje zgromadzone w ewidencji emisyjności budynków udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

 1. organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
 2. organom nadzoru budowlanego;
 3. ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 5. wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 6. Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
 7. podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 8. Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
 9. ministrowi właściwemu do spraw energii;
 10. ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 11. organom Krajowej Administracji Skarbowej;
 12. ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 13. ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
 14. ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
 15. BGK;
 16. wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
 17. starostom;
 18. sejmikom województwa;
 19. marszałkom województwa;
 20. wojewodom;
 21. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
 22. regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
 23. organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
  1. przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
  2. odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  3. innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
 24. Urzędowi Regulacji Energetyki;
 25. zakładom ubezpieczeń.

 

Właścicielom budynków lub lokali, po podaniu informacji określonych w przepisach, udostępnia się dane dotyczące ich budynków lub lokali, zgromadzone w ewidencji, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 


ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art. 27a – 27g


 

Normy i przepisy budowlane