Leksykon

Europejska aprobata techniczna

Europejskie aprobaty techniczne były wydawane przed 1 lipca 2013 (kiedy to w życie weszło rozporządzenia 305/2011 CPR). Były to wydane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, pozytywne oceny techniczne przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnione od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób miał być stosowany.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia 305/2011 europejskie aprobaty techniczne można było wykorzystywać jako oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

 


  • ustawa o wyrobach budowlanych - art. 2.3
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 - art. 66 ust.4

 

Normy i przepisy budowlane