Leksykon

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Efektywność energetyczna – definicje powiązane

 

Efekt użytkowy - definicja

Efekt użytkowy to efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego lub oświetlenie;

 

Oszczędność energii - definicja

Oszczędność energii to ilość energii stanowiąca różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu znormalizowanych warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Efektywność energetyczna, efekt użytkowy oraz oszczędność energii zostały zdefiniowane w ustawie o efektywności energetycznej.

 

Procedury oceny energochłonności budynków

 

W polskim ustawodawstwie uregulowane są trzy rodzaje procedur, które pozwalają podmiotom zainteresowanym poprawą efektywności energetycznej, ocenić poziom energochłonności budynków, urządzeń i instalacji oraz zidentyfikować źródła ewentualnych oszczędności energii oraz koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań proefektywnościowych. Są to:

 

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny uregulowany ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Wskazuje rozwiązania optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii. Stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii na ogrzanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń. Audyt energetyczny zawierają warianty optymalizacyjne realizujące: ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę lub modernizację systemu grzewczego, wymianę lub modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizację i usprawnienie systemu wentylacji oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji.

 

Audyt efektywności energetycznej
 

Audyt efektywności energetycznej uregulowany ustawą o efektywności energetycznej.

Opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyt efektywności energetycznej przygotowywany jest głównie w celu uzyskania wsparcia w postaci świadectwa efektywności energetycznej.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, uregulowane ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.

Opracowanie zawierające zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub części budynku zgodnie z przeznaczeniem. 

Wyżej wymienione rodzaje dokumentów różnią się od siebie zakresem oraz przedmiotem analizowanych działań.  Mają jednak pewne cechy wspólne, określają aktualne zużycie energii oraz działania umożliwiające poprawę efektywności energetycznej.

 


   ustawa o efektywności energetycznej – art. 2 pkt. 3, 4, 10


 

Normy i przepisy budowlane