Leksykon

Dziennik montażu

Dziennik montażu jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

Do dziennika montażu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dziennika budowy w zakresie założenia dziennika, jego formatu, osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku, sposobie przechowywania itd. uregulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

Dziennik montażu dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

 

W dzienniku montażu rejestrowane są:

  • warunki atmosferyczne w każdym dniu montażu, a nawet porze dnia i godzinie;
  • atesty montowanych konstrukcji;
  • organizacja prac montażowych;
  • rodzaj sprzętu i transportu technologicznego użytego przy montażu;
  • nazwiska osób uprawnionych do montażu z określeniem ich kwalifikacji i uprawnień dla kierujących montażem;
  • stwierdzenia dotyczące odbioru zakończonych etapów montażu.

 

Wymóg prowadzenia dziennika montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu przestał obowiązywać na mocy nowelizacji ustawy prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym istniał wymóg prowadzenia odrębnego dziennika budowy, dziennika rozbiórki albo dziennika montażu. W nowelizacji zrezygnowano z dziennika rozbiórki i dziennika montażu. Dla robót polegających na rozbiórce czy montażu będzie prowadzony po prostu dziennik budowy.

Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 ustawy prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność i mogą być prowadzone nadal.

 


ustawa prawo budowlane - art. 45


 

Normy i przepisy budowlane