Leksykon

Dziennik montażu

Dziennik montażu jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

Do dziennika montażu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dziennika budowy w zakresie założenia dziennika, jego formatu, osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku, sposobie przechowywania itd. uregulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

Dziennik montażu dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

 

W dzienniku montażu rejestrowane są:

  • warunki atmosferyczne w każdym dniu montażu, a nawet porze dnia i godzinie;
  • atesty montowanych konstrukcji;
  • organizacja prac montażowych;
  • rodzaj sprzętu i transportu technologicznego użytego przy montażu;
  • nazwiska osób uprawnionych do montażu z określeniem ich kwalifikacji i uprawnień dla kierujących montażem;
  • stwierdzenia dotyczące odbioru zakończonych etapów montażu.

 


ustawa prawo budowlane - art. 45


 

Normy i przepisy budowlane