Leksykon

Dziennik budowy według nowych przepisów

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, prowadzony dla obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.

Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

 

Dziennik budowy – prawo budowlane

 

Z dniem 27 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające prawo budowlane, w zakresie formy i sposobu prowadzenia dziennika budowy. Nowelizacja wynika z cyfryzacji procedur prawa budowlanego.

Z dniem 27 stycznia 2023 roku uchylone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Uregulowania dotyczących dziennika budowy znalazła się w ustawie prawo budowlane, w nowym rozdziale 5a.

 

Według nowych zapisów:

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania:

 1. przebiegu robót budowlanych oraz
 2. zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

 

Rejestrowanie, o którym mowa powyżej, odbywa się w formie wpisów.

 

Kto wydaje dziennik budowy?

 

O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.

 

Organem właściwym do wydania dziennika budowy jest:

 1. organ administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
  1. legalizacji budowy,
  2. pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
 2. dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
  1. organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
  2. datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
  3. numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;
 3. e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

 

Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

 1. wykonalna stała się decyzja o:
  1. pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  2. legalizacji budowy,
  3. pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 2. inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

 

Wydanie dziennika budowy następuje przez:

 1. ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo
 2. zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

 

W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy.

 

Prowadzenie dziennika budowy wg nwych przepisów

 

Dziennik budowy prowadzi się w postaci:

 1. papierowej
 2. elektronicznej.

 

Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.

 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy uprawnieni są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych,
 • geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
 • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

 

Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoja obecność na budowie.

 

Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:

 1. kierownika budowy;
 2. kierownika robót;
 3. inspektora nadzoru inwestorskiego;
 4. projektanta sprawującego nadzór autorski.

 

Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

 

Papierowy dziennik budowy

 

Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej może się składać z tomów.

W przypadku zapełnienia dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej inwestor występuje do organu właściwego do wydania dziennika budowy o wydanie kolejnego tomu tego dziennika.

 

Dziennik budowy w postaci papierowej będzie mógł być wydany do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

 

Ustawodawca wprowadził okres przejściowy. Inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce, aby w procesie budowlanym wpisy dotyczące zdarzeń zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych były dokonywane w postaci papierowej czy elektronicznej.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym istniał wymóg prowadzenia odrębnego dziennika budowy, dziennika rozbiórki albo dziennika montażu. W nowelizacji zrezygnowano z dziennika rozbiórki i dziennika montażu. Dla robót polegających na rozbiórce czy montażu będzie prowadzony po prostu dziennik budowy.

Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 ustawy prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność i mogą być prowadzone nadal.

 

Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy

 

Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym systemem EDB.

 

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.

Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadaje się w systemie EDB indywidualny numer.

 

Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 3. praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

– organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.

 

Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej. W tym przypadku, inwestor występuje o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik budowy w postaci papierowej.

Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.

 

Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”.

W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

 

Funkcjonowanie systemu EDB (Elektronicznego Dziennika Budowy)

 

System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

System EDB jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

System EDB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych i wpisów.

System EDB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów.

 

W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB.

W celu założenia konta w systemie EDB należy wskazać:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. e-mail.

 

Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta.

System EDB zabezpiecza konto przed dostępem osób trzecich.

 

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:

 1. inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,
 2. kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:
  1. geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
  2. upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych

– do dokonywania wpisów w tym dzienniku.

 

System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

Pozbawienie dostępu, o którym mowa powyżej nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.

Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta.

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie EDB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.

W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:

 1. użytkowników kont:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. e-mail,
  4. numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
  5. numer PESEL – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach uwierzytelnienia;
 2. znajdujące się:
  1. we wpisach dokonanych w dziennikach budowy,
  2. w dokumentach załączonych do dzienników budowy,
  3. w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

 

System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.

Po upływie 25 lat od dnia nadania statusu:

 1. „oddany do użytkowania” – w przypadku budowy,
 2. „zamknięty” – w przypadku robót budowlanych innych niż budowa

– dane zgromadzone w systemie EDB dotyczące indywidualnego dziennika budowy są usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze:

 1. stałym lub
 2. czasowym – na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

 

Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony.

Dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może przydzielić:

 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich dzienników budowy lub niektórych dzienników budowy;
 2. organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym – w zakresie wszystkich dzienników budowy, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych dzienników budowy;
 3. inwestor lub kierownik budowy – w zakresie prowadzonego dziennika budowy.

 

Szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym sposób dokonywania wpisów, sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

 


ustawa prawo budowlane - art. 47 a-v (rozdział 5a)


 

Normy i przepisy budowlane