Leksykon

Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Wydanie dziennika budowy

 

Po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor przed rozpoczęciem budowy zawiadamia urząd, który wydał pozwolenie, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowieniu robót budowlanych.  Inwestor zobowiązany jest wystąpić o wydanie dziennika budowy, który powinien otrzymać w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo, w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Dziennik budowy wydawany jest odpłatnie.

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:

1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.

 

Organem właściwym, o którym mowa powyżej jest:

1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;

2) organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:

a) legalizacji budowy,

b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez właściwy organ.

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

 

Dziennik budowy - forma i zawartość:

 • format A4;
 • ponumerowane strony;
 • zabezpieczony przed zdekompletowaniem;
 • strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie.

 

Organ wydający dziennik budowy:

 • pieczętuje strony dziennika;
 • na stronie tytułowej zamieszcza numer, datę wydania, liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności wynikającej z prawa.

 

Dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, należy prowadzić odrębny dziennik budowy.

Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

 

Prowadzenie dziennika budowy

 

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy uprawnieni są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

 

Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoja obecność na budowie.

 

Wpisy do dziennika budowy

 

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem przyjęcie i datę przejęcia powierzonych im obowiązków.

 

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych.

Każdy wpis do dziennika budowy powinien być datowany i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

 

Wpis do dziennika budowy zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy (rozbiórki lub montażu). Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

 

Pod każdym wpisem w dzienniku budowy, osoby których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.

Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy.

Dopuszcza się sporządzanie protokołów, na oddzielnych arkuszach. Arkusze te należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

 

Przechowywanie dziennika budowy

 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych.

Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

 


ustawa prawo budowlane - art. 45


 

Normy i przepisy budowlane