Leksykon

Działka budowlana

Działka budowlana  to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Definicję działki budowlanej w powyższym brzmieniu wprowadza zmienione rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  - działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

 

Definicja działki budowlanej zawarta jest również w ustawie o gospodarce nieruchomościami – działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

 

 

Według tej samej ustawy działka gruntu to niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

 

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, iż błędem jest utożsamianie działki budowlanej z działką jako geodezyjną jednostką ewidencyjną. Działka budowlana może być złożona z wielu działek ewidencyjnych pod warunkiem, spełnienia warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy. Nie każda działka gruntu stanowi działkę budowlaną, gdyż działka budowlana może składać się z kilku działek gruntu, a zatem pojęcia "działka budowlana" i "działka gruntu" nie są zwrotami tożsamymi.

 


  • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.1a
  • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 2.12
  • ustawa o gospodarce nieruchomościami – art. 4.3, 4.3a

 

Normy i przepisy budowlane