Leksykon

Dystrybutor wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu

Dystrybutorem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

Powyższą definicję zamieszczono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Dystrybutorem według ustawy o systemie oceny zgodności jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

 


  • rozporządzenie Parlamentu Europejski i Rady (UE) NR 305/2011  - art. 2.20
  • ustawa o systemie oceny zgodności -  art. 5.23

 

Normy i przepisy budowlane