Leksykon

Dystrybutor wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Dystrybutorem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

Powyższą definicję zamieszczono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Dystrybutorem wyrobów budowlanych według ustawy o systemie oceny zgodności jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

 


  • rozporządzenie Parlamentu Europejski i Rady (UE) NR 305/2011  - art. 2.20
  • ustawa o systemie oceny zgodności -  art. 5.23

 

Normy i przepisy budowlane