Leksykon

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zastąpiła Dyrektywę 2002/91/WE, która miała stymulować działania na rzecz podniesienia jakości energetycznej budynków istniejących i nowych oraz ich certyfikacji energetycznej.
Znowelizowana Dyrektywa wprowadza definicję budynku o niemal zerowym wykorzystaniu energii, metodykę określania wymagań na podstawie kryterium kosztu optymalnego, a także sankcje za niewywiązywanie się ze stosowania jej zapisów.

Nowa Dyrektywa 2010/31/UE ustanawia wymagania w zakresie:

a) wspólnych ram ogólnych dla metodyki obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków i modułów budynków;

b) zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków i nowych modułów budynków;

c) zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej:

  • budynków istniejących, modułów budynków oraz elementów budynków podlegających ważniejszej renowacji;
  • elementów budynków stanowiących część przegród zewnętrznych i mających istotny wpływ na charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych budynku, w sytuacji, gdy elementy te są modernizowane lub wymieniane;
  • systemów technicznych budynku, jeżeli są one instalowane, wymieniane lub modernizowane;

d) krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym wykorzystaniu energii;

e) certyfikacji energetycznej budynków lub modułów budynków;

f) regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach;

g) niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów.

 


 

Normy i przepisy budowlane