Leksykon

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w zależności od źródeł hałasu uregulowany został Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Głównym zagrożeniem klimatu akustycznego w Polsce jest hałas komunikacyjny, szczególnie drogowy, a coraz mniejsze znaczenie ma hałas przemysłowy. Zwiększa się oddziaływanie hałasu związanego z rozwojem komunikacji lotniczej, w większości ograniczonego do obszarów położonych wokół lotnisk.

 

Gwałtowny wzrost liczby samochodów od początku lat 90. jest jedną z głównych przyczyn wzrostu zagrożenia ponadnormatywnym hałasem drogowym w Polsce. Zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych, a do ogólnej liczby pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju należy doliczyć ruch tranzytowy.

Zagrożenie hałasem zwiększa poziom infrastruktury drogowej, słaba jakość nawierzchni, brak obwodnic. Drogi przechodzące przez centra miast, przez osiedla mieszkaniowe, które często są nieprzystosowane do natężenia ruchu pojazdów.

 

Aby skutecznie walczyć z tym rodzajem hałasu wyznacza się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Jednym z istotnych wskaźników określających stopień zagrożenia hałasem są sporządzane mapy akustyczne. Zgodnie z postanowieniem dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku państwa członkowskie są zobowiązane do wykonania na swoim terytorium strategicznych map akustycznych dla określonych czterech obszarów o szczególnym znaczeniu.

W Polsce ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym uregulowano w Prawie Ochrony Środowiska. Zawarta jest tam m.in. delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw klimatu do określenia rozporządzeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczanych poziomów hałasu w środowisku określa:

 1. zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu zewnętrznego LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:
  1. pod zabudowę mieszkaniową,
  2. pod szpitale i domy opieki społecznej,
  3. pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  4. na cele uzdrowiskowe,
  5. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  6. na cele mieszkaniowo-usługowe;
 2. poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;
 3. okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

 

Dopuszczalny dobowy poziom hałasu w środowisku powodowany przez komunikację drogową i kolejową oraz działalność przemysłową

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe1)

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy
16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy
8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

61 (55)

56 (50)

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe2)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65 (60)

56 (50)

55

45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)

68 (65)

60 (55)

55

45

Uwagi:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

(x) w nawiasie obowiązujące wartości od 20 07 2007 do 23 10 2012

 

 

Dopuszczalny dobowy poziom hałasu w środowisku powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Tabela 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy
16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy
8 godzinom

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy
16 godzinom

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy
8 godzinom

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

55

45

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe1)

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

60

50

50

45

Uwagi:

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

 

Dopuszczalny długookresowy poziom hałasu komunikacyjnego i przemysłowego

Tabela 3

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe1)

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

64 (55)

59 (50)

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

68 (60)

59 (50)

55

45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

70 (65)

65 (55)

55

45

Uwagi:

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

(x) w nawiasie obowiązujące wartości od 20 07 2007 do 23 10 2012

 

 

Dopuszczalny długookresowy poziom hałasu lotniczego i linii elektroenergetycznych

Tabela 4

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55

45

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców1)

60

50

50

45

Uwagi:

1) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

 


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


 

Normy i przepisy budowlane