Leksykon

Dokumentacja użytkowania budynku mieszkalnego

Dokumentacja użytkowania budynku jest to zestaw dokumentów, które powinien gromadzić i przechowywać właściciel (zarządca, dzierżawca) budynku.

Dokumentacja użytkowania budynku powinna być systematycznie gromadzona i przechowywana przez okres istnienia budynku.

 

Co składa się na dokumentację użytkowania budynku mieszkalnego?

 

Na dokumentację użytkowania budynku mieszkalnego składa się:

  • dokumentacja odbioru budynku;
  • książka obiektu budowalnego (wraz z protokołami z kontroli oraz ocenami i ekspertyzami dotyczącymi stanu technicznego obiektu budowlanego);
  • kopie imiennych przydziałów lokali;
  • protokoły zdawczo-odbiorcze lokali;
  • umowy najmu lokali;
  • protokoły pomiaru powierzchni użytkowej lokali;
  • dokumentacja eksploatacyjna wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego;
  • opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące budynku;
  • metryka instalacji piorunochronnej;
  • dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót.

 

Definicja dokumentacji użytkowania budynku została podana w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Więcej na temat poszczególnych elementów dokumentacji użytkowania budynku mieszkalnego piszemy w innych artykułach. Między innymi:

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Użytkowanie instalacji elektrycznej

Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Dokumentacja powykonawcza


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane