Leksykon

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zawiera  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Na dokumentację powykonawczą składają się więc:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
  • dziennik  budowy;
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

  oraz w miarę potrzeby,

  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu (np. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywania robót);
  • operaty geodezyjne (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
  • książka obmiarów;
  • dziennik montażu - w przypadku realizacji obiektów metodą montażu.  (Wymóg prowadzenia dziennika montażu obowiązywał do 27.01.2023r. – patrz dziennik montażu)

 

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków kierownika budowy.

 

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu wraz z dokumentacją budowy i innymi dokumentami, również dokumentację powykonawczą.

 

Dokumentacja powykonawcza jest częścią dokumentacji użytkowania budynku i dlatego powinna być przechowywana przez cały okres jego istnienia.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.14,  22.8,  43.1,  57.1.5,  57.2,  60,  63


 

Normy i przepisy budowlane