Leksykon

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zawiera dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Definicja dokumentacji powykonawczej w prawie budowlanym

 

Dokumentacja powykonawcza została zdefiniowana w art. 3 ust. 14 ustawy prawo budowlane, zgodnie z którym należy przez nią rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 

W umowie o roboty budowlane dokumentację powykonawczą określa się zazwyczaj jako ogół opracowań i innych dokumentów, jakie powinien przygotować wykonawca i przekazać je inwestorowi, aby ten mógł rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja powykonawcza stanowi dowód, jak faktycznie zrealizowane zostały roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna, aby złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

 

Co zawiera dokumentacja powykonawcza budowy?

 

Na dokumentację powykonawczą składają się:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
  • dziennik budowy;
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

a także,

  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu (np. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywania robót);
  • operaty geodezyjne (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
  • książka obmiarów;
  • instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku;
  • dokumenty dopuszczające do obrotu i potwierdzające zastosowane materiały budowlane;
  • dziennik montażu - w przypadku realizacji obiektów metodą montażu. (Wymóg prowadzenia dziennika montażu obowiązywał do 27.01.2023r. – patrz dziennik montażu)
  • inne dokumenty w zależności od specyfiki obiektu.

 

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu wraz z dokumentacją budowy i innymi dokumentami, również dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza jest częścią dokumentacji użytkowania budynku i dlatego powinna być przechowywana przez cały okres jego istnienia.

 

Kto odpowiada za przygotowanie dokumentacji powykonawczej

 

Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy prawo budowlane za przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego odpowiedzialny jest kierownik budowy. To on swoim podpisem potwierdza większość dokumentów, jakie zawiera dokumentacja powykonawcza.

 

Bieżące sprawdzanie i kontrola dokumentacji budowy należą do obowiązków inwestora i zatrudnionego przez niego inspektora nadzoru.

Kierownik budowy ma obowiązek przekazać inwestorowi całą dokumentację powykonawczą. Inwestor zaś, jeśli nie jest właścicielem obiektu budowlanego, przekazuje ją właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu budowlanego, a także, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.


Właściciel lub zarządca ma obowiązek przechowywania dokumentacji powykonawczej przez cały okres istnienia budynku.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.14,  22.8,  43.1,  57.1.5,  57.2,  60,  63


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane