Leksykon

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to zestaw dokumentów i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia budowy.

Ustawa prawo budowlane w art. 3 pkt. 13 wskazuje jakie dokumenty i decyzje administracyjne wchodzą w skład dokumentacji budowy.

 

Co zawiera dokumentacja budowy

 

Na dokumentację budowy składa się:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
  • dziennik budowy;
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych;
  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu;
  • operaty geodezyjne;
  • książka obmiarów;
  • dziennik montażu - w przypadku realizacji obiektów metodą montażu. (Zapis obowiązywał do 27.01.2023r.)

 

Z dniem 27 styczna 2023 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, zgodnie z którą zniesiony został dotychczas obowiązujący podział i obowiązek odrębnego prowadzenia dziennika budowy, dziennika rozbiórki albo dziennika montażu. W nowelizacji zrezygnowano z dziennika rozbiórki i dziennika montażu. Dla robót polegających na rozbiórce czy montażu będzie prowadzony po prostu dziennik budowy.

 

Jak długo należy przechowywać dokumentację budowy?

 

Po zakończeniu budowy, inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Jeżeli dziennik budowy był prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu podlega:

  • wydruk tego dziennika z systemu EDB lub
  • nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.

 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą i inna dokumentację jaką otrzymał od inwestora, a także opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.13


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane