Leksykon

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to zestaw dokumentów i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia budowy.

Na dokumentację budowy składa się:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
  • dziennik  budowy;
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

oraz w miarę potrzeby,

  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu;
  • operaty geodezyjne;
  • książka obmiarów;
  • dziennik montażu - w przypadku realizacji obiektów metodą montażu. (Zapis obowiązywał do 27.01.2023r.)

 

Z dniem 27 styczna 2023 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, zgodnie z którą zniesiony został dotychczas obowiązujący podział i obowiązek odrębnego prowadzenia dziennika budowy, dziennika rozbiórki albo dziennika montażu. W nowelizacji zrezygnowano z dziennika rozbiórki i dziennika montażu. Dla robót polegających na rozbiórce czy montażu będzie prowadzony po prostu dziennik budowy.

 

Dokumentację budowy należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.


ustawa prawo budowlane - art. 3.13


 

Normy i przepisy budowlane