Leksykon

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to zestaw dokumentów i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia budowy.

Na dokumentację budowy składa się:

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
  • dziennik  budowy;
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

oraz w miarę potrzeby,

  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu;
  • operaty geodezyjne;
  • książka obmiarów;
  • dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów metodą montażu).

 

Dokumentację budowy należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.


ustawa prawo budowlane - art. 3.13


 

Normy i przepisy budowlane