Leksykon

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP - Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, objętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu  wyrobu do obrotu. Jednocześnie, o ile nie wynika to z innych przepisów, DoP jest jedynym dokumentem na podstawie którego wyrób może być udostępniany na rynku w całej UE.

Deklaracja właściwości użytkowych - jakie informacje powinna zawierać?

 

Deklaracja właściwości użytkowych sporządzana jest według wzoru zamieszczonego w załączniku  III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) i powinna zawierać następujące informacje:

 1. określenie typu wyrobu dla którego sporządzona została DoP, poprzez nadanie indywidualnego, niepowtarzalnego kodu wyrobu;
 2. zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną;
 3. nazwa i adres producenta;
 4. system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu;
 5. numer referencyjny i datę wydania odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej;
 6. numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych (dotyczy systemów 1+, 1, 2+ i 3);
 7. wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu;
 8. właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;
 9. właściwości użytkowe mogą być wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk;
 10. właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania w miejscu gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku.

 

Wystawienie i udostępnienie deklaracji właściwości użytkowych

 

Wprowadzenie każdego wyrobu na rynek nakłada na producenta obowiązek:

 • dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie w którym wyrób jest udostępniany;
 • dostarczenia kopii deklaracji właściwości użytkowych w formie elektronicznej, a w formie papierowej na żądanie odbiorcy;
 • zapewnienia dostępności deklaracji właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu. 

 

Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi.
 

Zmiana właściwości użytkowych wyrobu, zmiana zakresu jego stosowania lub zmiana innej informacji zawartej w DoP powoduje konieczność sporządzenia nowej DoP co jest traktowane jako wprowadzenie na rynek nowego wyrobu budowlanego.


Normy i przepisy budowlane