Leksykon

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jest dokumentem określającym warunki zabudowy dla planowanej inwestycji na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję tę wydaje właściwy organ samorządowy.

Każdy ma prawo do swobodnego zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem, interesu publicznego oraz interesu osób trzecich.

 

Dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyróżnia dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla inwestycji celu publicznego,
 • decyzję o warunkach zabudowy – dla pozostałych inwestycji.

 

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

 

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Najczęściej w zależności od gminy jest to wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

 

Kto może wystąpić o warunki zabudowy i jakie wymogi należy spełnić?

 

O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy, nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości.

 

Warunkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Co zawiera decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

 

W decyzji ustalane są wymagania dotyczące nowej zabudowy, właściwe dla planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 • linia zabudowy;
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
 • szerokość elewacji frontowej;
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
 • geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych).

 


ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 4, 6, 61


 

Normy i przepisy budowlane