Leksykon

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej

W Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej gromadzone są dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej. Rejestr prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który jest również administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.

Rejestr ma uszczelnić system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych. Przepisy regulujące zakres działania centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Stanowią one dostosowanie polskich regulacji do rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej

 

Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej zawiera:

 1.  informacje dotyczące:
  1. przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych za pomocą środków alternatywnych oraz ilości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej, w tym:
   • rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
   • kwoty dofinansowania przedsięwzięcia,
   • formy dofinansowania przedsięwzięcia,
   • okresu uzyskiwania oszczędności energii,
   • ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,
   • sposobu potwierdzenia oszczędności,
   • daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  2. łącznej ilości oszczędności energii finalnej uzyskanej do 2030 r.;
 2. wykaz osób upoważnionych do wprowadzania danych do rejestru;
 3. dane instytucji zawierających z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie, w tym:
  1. nazwę instytucji oraz adres jej siedziby,
  2. adres poczty elektronicznej.

 

Kto może dokonywać wpisów w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej?

 

Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do rejestru są:

 1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – jako administrator danych,
 2. minister właściwy do spraw klimatu,
 3. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
 4. minister właściwy do spraw finansów publicznych,
 5. Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 7. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 8. jednostki samorządu terytorialnego,
 9. Bank Ochrony Środowiska,
 10. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 11. instytucje zawierające z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie.

 

Podmioty uprawnione, o których mowa wyżej, wyznaczają osoby upoważnione do wprowadzania w ich imieniu danych i informacji do rejestru. Dane osób upoważnionych gromadzi się w wykazie.

 

Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego określone zostały w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu:

 1. Przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków:
 • termomodernizacyjne;
 • remontowe;
 • niskoemisyjne;
 1. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne finansowane ze środków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2–6 ustawy o efektywności energetycznej;
 2. Modernizacja lub wymiana oświetlenia;
 3. Modernizacja procesu technologicznego, produkcyjnego, telekomunikacyjnego lub informatycznego;
 4. Wymiana lub modernizacja urządzeń i instalacji oraz odzysk energii w procesach przemysłowych.
 5. Ograniczanie strat energii na transformacji;
 6. Modernizacja lub wymiana sieci ciepłowniczej;
 7. Modernizacja lub wymiana napędów, w szczególności silników, przekładni i układów regulacji;
 8. Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej przez odbiorniki energii elektrycznej;
 9. Modernizacja lub wymiana pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;
 10. Ograniczenie strat związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;
 11. Przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w miastach;
 12. Zwiększanie średnich obciążeń pojazdów służących do transportu drogowego, w szczególności środki zachęcające do wspólnego użytkowania tych pojazdów (carsharing);
 13. Ograniczenie zużycia energii lub paliw przez zastosowanie środków wpływających na zmianę zachowań odbiorców końcowych, w tym przeprowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych.

 

Sposoby potwierdzania średniorocznych oszczędności energii finalnej

 

Informacje dotyczące sposobu potwierdzenia ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok, obejmują wskazanie co najmniej jednego z następujących sposobów potwierdzenia:

 1. audyt:
  1. efektywności energetycznej,
  2. energetyczny w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  3. remontowy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 2. umowa zawarta przez instytucje zawierające umowy o dofinansowanie z odbiorcami końcowymi, określająca łączną ilość energii finalnej zaoszczędzonej przez tych odbiorców;
 3. inne potwierdzenie wynikające z zasad realizacji danego programu lub instrumentu, wdrażanych w ramach programów w zakresie polityki spójności lub w ramach innych programów i instrumentów finansowych.

 


 • Ustawa o efektywności energetycznej – art. 35a i 35b
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu

 

Normy i przepisy budowlane