Leksykon

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje wykazy:

 1. osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 2. osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 3. świadectw charakterystyki energetycznej;
 4. protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 5. budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów (obowiązek sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej).

 

 

Wykazy, o których mowa w pkt. 1, 2 i 5, udostępnia się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Wykazy, o których mowa w pkt 1 i 2, zwane dalej „wykazami osób uprawnionych”, zawierają:

 1. imię i nazwisko;
 2. w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 3. numer wpisu;
 4. datę wpisu.

 

Osoba wpisana do wykazów osób uprawnionych informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o zmianach – w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

 

Do wykazów osób uprawnionych wpisuje się także osoby świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, które są uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na ich wniosek.

 

Wykaz budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów (obowiązek sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej) zawiera:

 1. określenie organu zajmującego budynek;
 2. powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez ten organ;
 3. charakterystykę energetyczną budynku.

 

Wykaz, o którym mowa powyżej, nie obejmuje budynków zajmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony Państwa, organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków osoba uprawniona sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwa jak również protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji są zapisywane automatycznie po ich wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym przez osobę, która je sporządziła.

 

Weryfikacja świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy użyciu systemu teleinformatycznego, dokonuje weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

 

Weryfikacji, o której mowa powyżej, dokonuje się z urzędu lub na wniosek:

 1. właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podmiotu, który zlecił sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub podmiotu, który je otrzymał w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku – w przypadku świadectw charakterystyki energetycznej;
 2. właściciela lub zarządcy budynku – w przypadku protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

 

 


 • ustawa charakterystyce energetycznej budynków - art. 31 - 38
 • rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

 

Normy i przepisy budowlane