Leksykon

Cement odpory na siarczany HSR

Cement odpory na siarczany HSR to cement powszechnego użytku, który nie jest zaliczony do grupy cementów odpornych na siarczany SR zgodnie z PN-EN 197-1. Spełnia on dodatkowe wymagania umożliwiające projektowanie i wykonywanie konstrukcji trwałych w warunkach agresji siarczanowej.

Cement specjalny odpory na siarczany klasyfikuje się w zależności od rodzaju i wytrzymałości cementu według PN-EN 197-1. Dodatkowo cement odpory na siarczany wyróżnia się poprzez dodanie symbolu właściwości specjalnych HSR.

 

Cement specjalny jest określany jako cement odpory na siarczany jeżeli oprócz wymagań PN-EN 197-1 spełnia wymagania podane w PN-B-19707. Wymagania te w zależności od rodzaju cementu, wyrażone są, jako wartości graniczne dla:

  • Udziału popiołu lotnego krzemionkowego (V)
  • Udziału granulowanego żużla wielkopiecowego (S)
  • Zawartość C3A w klinkierze cementu portlandzkiego

oraz określenie odporności na agresję siarczanową wyrażoną jako wartość ekspansji w roztworze Na2SO4, która po 52 tygodniach powinna być nie większa niż 0,5%

 


 

Normy i przepisy budowlane