Leksykon

Cement niskoalkaliczny NA

Cement specjalny niskoalkaliczny NA to cement powszechnego użytku, który nie jest zaliczony do grupy cementów odpornych na siarczany SR zgodnie z PN-EN 197-1. Spełnia on dodatkowe wymagania umożliwiające projektowanie i wykonywanie konstrukcji odpornych na uszkodzenia wynikające z korozyjnego oddziaływania alkaliów aktywnych w betonie.

Cement niskoalkaliczny klasyfikuje się w zależności od rodzaju i wytrzymałości cementu według PN-EN 197-1. Dodatkowo cement niskoalkaliczny wyróżnia się poprzez dodanie symbolu właściwości specjalnych NA.

 

Cement specjalny jest określany jako cement niskoalkaliczny jeżeli oprócz wymagań PN-EN 197-1 spełnia wymagania podane w PN-B-19707. Wymagania te w zależności od rodzaju cementu, wyrażone są, jako wartości graniczne dla:
 

  • Całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq
  • Udziału popiołu lotnego krzemionkowego (V)
  • Udziału granulowanego żużla wielkopiecowego (S)
  • Udziału sumy popiołu lotnego krzemionkowego i granulowanego żużla wielkopiecowego (S+V)

 


 

Normy i przepisy budowlane