Leksykon
116haseł
 Wymagania dla budynków

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze - wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla pomieszczeń technicznych i gospodarczych odnośnie ich wymaganej wysokości, wysokości drzwi i przejść w takich pomieszczeniach, wymaganego wyposażenia pomieszczeń.

 Wymagania dla budynków

Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt.

 Wymagania dla budynków

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych - wymagania

Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

 Wymagania dla budynków

Urządzenia dźwigowe - wymagania

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, liczbę i parametry techniczno-użytkowe dźwigów należy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku, jego wysokości oraz liczby i rodzaju użytkowników.
Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo konstrukcji - wymagania ogólne

Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
1) zniszczenia całości lub części budynku,
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe - wymagania ogólne

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Wymagania dla budynków

Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne budynku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

 Wymagania dla budynków

Klasyfikacja budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe

Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności pożarowej budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności ogniowej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagane klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Wymagania uzależnione są od klas odporności pożarowej budynku i funkcji elementu.