Leksykon
116haseł
 Wymagania dla budynków

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia

Zgodnie z art 6.6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010, zarówno cały budynek jak i żaden jego element nie powinien zawierać substancji o których mowa w artykule 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH oraz substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji w klasach lub kategoriach zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady. Nie dotyczy to substancji, które w procesie produkcyjnym zostają tak przetworzone, że nie stanowią już zagrożenia.

 Wymagania dla budynków

Higiena i zdrowie - wymagania

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów tych budynków.

 Wymagania dla budynków

Ochrona czystości powietrza - wymagania

Prawo budowlane wymaga aby budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane były zaprojektowane i wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wymagania dla budynków

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi - wymagania

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego nie może być wykonany z materiałów i elementów wyposażenia niespełniających wymagań przepisów odrębnych w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

 Wymagania dla budynków

Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną - wymagania

Budynek powinien być tak zaprojektowany i wykonany w taki sposób aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.

 Wymagania dla budynków

Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, na jej wniosek, do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Oświetlenie i nasłonecznienie – wymagania

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków wymaganych dla usytuowania budynku ze względu na zapewnienie naturalnego oświetlenia oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wymagania dla budynków

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz wymagania odnośnie możliwości przewietrzania mieszkania, wielkości i funkcjonalności pomieszczeń wewnątrz mieszkania, szerokości pomieszczeń.

 Wymagania dla budynków

Budynki i pomieszczenia – wymagania ogólne

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych.

 Wymagania dla budynków

Pomieszczenia higienicznosanitarne - wymagania

Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zawarte poniżej) a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczeń higienicznosanitarnych zalicza się łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.