Leksykon
123hasła
 Wymagania dla budynków

Ciepło, ilość ciepła

Ciepło (ilość ciepła) Q jest to proces przenoszenia energii pomiędzy układami termodynamicznymi wywołany różnicą temperatur, bez wykonywania pracy mechanicznej. Jednostką ciepła jest dżul (J) – poprzednio stosowana jednostka to: kalorie (cal), 1 cal = 4,186 J.

 Wymagania dla budynków

Strumień cieplny - definicja

Strumień cieplny jest to ciepło (ilość ciepła) przepływające z lub do układu termodynamicznego w jednostce czasu, Φ = dQ / dt.

Jednostką strumienia cieplnego jest wat [W].

 Wymagania dla budynków

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 Wymagania dla budynków

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

 Wymagania dla budynków

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu opracowują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawierają one opis działań i przyjęte cele na poziomie krajowym, stanowią one jednocześnie wkład w realizację unijnych celów w obszarach dotyczących efektywności energetycznej i zmian klimatu.

 Wymagania dla budynków

Świadectwo efektywności energetycznej – biały certyfikat

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zawiera wykaz przedsięwzięć, które uprawniają do ubiegania się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej

W Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej gromadzone są dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej. Rejestr prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który jest również administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.

 Wymagania dla budynków

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zasady przeprowadzania

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przez nie przedsięwzięć realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

 Wymagania dla budynków

Energia pierwotna i energia finalna

Energia pierwotna to energia pozyskiwana z zasobów naturalnych zarówno nieodnawialnych jak i odnawialnych. Definicja energii pierwotnej i energii finalnej została zamieszczona w ustawie o efektywności energetycznej.