Leksykon
105haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie – Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględnione

W normie podano ogólne zasady opracowywania norm właściwości użytkowych (norm jakościowych) w budownictwie, jako uzupełnienie ISO 6240, poprzez podanie wykazu czynników, które powinny być uwzględnione w normach dotyczących właściwości użytkowych (normach jakościowych). Norma ma wspomagać komisje normalizacyjne zajmujące się jakością całych budynków i ich części (elementów składowych, zestawów lub komponentów) oraz funkcjonalnością wnętrza budynku i jego otoczenia.

 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie - Zawartość i układ norm

W normie wyszczególniono podstawowe postanowienia (rozdziały, punkty), które powinna zawierać norma, właściwości użytkowych komponentów budowlanych i ich zestawów oraz podano kolejność, w jakiej te postanowienia (rozdziały, punkty) powinny być zamieszczone.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych

W normie podano uproszczone procedury projektowania cieplnego posadowień budynków, pozwalające na uniknięcie występowania wysadzin mrozowych. Norma dotyczy fundamentów na gruntach wysadzinowych oraz obejmuje budynki z podłogami typu płyta na gruncie i podłogami podniesionymi, a także budynki ogrzewane i nieogrzewane.

 Normy i przepisy budowlane

Normy zharmonizowane

Zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej (WE) normy zharmonizowane są to normy europejskie przyjęte przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do Dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję (art. 6 tej dyrektywy).

 Normy i przepisy budowlane

Klasyfikacja oddziaływań (obciążeń) wg PN-EN 1990

Podział oddziaływań (obciążeń) na kategorie nie zawsze jest jednoznaczny. Niektóre oddziaływania można klasyfikować różnie w zależności od ich zmian w czasie np. obciążenie wywołane parciem (ciśnieniem) wody może być stałe, zmienne lub wyjątkowe. Właściwa klasyfikacja oddziaływań jest niezbędnym warunkiem oceny stanów granicznych konstrukcji.

 Normy i przepisy budowlane

Załącznik Nr 2 do rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wycofany 1.01.2018r.

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii.

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale IX. Ochrona przed hałasem i drganiami oraz normy z zakresu ochrony przed hałasem powołane w innych działach

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących budynków i pomieszczeń przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale III. Budynki i pomieszczenia

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących wyposażenia technicznego budynków przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale IV. Wyposażenie techniczne budynków oraz normy z zakresu wyposażenia technicznego budynków powołane w innych działach

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale V. Bezpieczeństwo konstrukcji