Leksykon
105haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

Norma dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na miejscu, do konstrukcji prefabrykowanych, a także konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach; betonu wytwarzanego na miejscu; betonu towarowego lub produkowanego w wytwórniach prefabrykowanych wyrobów betonowych; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego.

 Normy i przepisy budowlane

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

 Normy i przepisy budowlane

Załącznik Nr 2 do rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla ścian, dachów, stropów obowiązujące od 1.01.2018r.

 Normy i przepisy budowlane

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie opracowane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie prawo budowlane, określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który może stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1015-4 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy

W normie podano metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw murarskich (świeżej zaprawy), zawierających spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie.
Konsystencja jest określana jako wartość pionowej penetracji (zanurzenia) wgłębnika (w mm), podczas jego swobodnego opuszczania w próbkę świeżej zaprawy.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Norma PN-EN 459-1 dotyczy 22 wyrobów z wapna budowlanego, stosowanego między innymi:
-- do przygotowywania spoiwa do zapraw (murarskich, tynkarskich, obrzutek itp.);
-- do wytwarzania innych wyrobów budowlanych (elementów murowych silikatowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego, betonu itp.);
-- w inżynierii lądowej i wodnej (do stabilizacji gruntu, do produkcji mieszanek asfaltowych itp.).

 Normy i przepisy budowlane

Ustawa prawo budowlane

Ustawa - Prawo budowlane jest w Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym projektowanie, budowę, nadzór, oddawanie do użytku, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Określa również zasady działania organów administracji publicznej w zakresie budownictwa.

 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

W normie podane są wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i mieszane powierzchniowo-kubaturowe, będące podstawą do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków. Można je wykorzystywać jako wielkości pomocnicze w każdej fazie prac projektowych. Umożliwiają ocenę oraz porównywanie zarówno istniejących, jak i projektowanych budynków pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym. Są przydatne na przykład przy obliczaniu i porównywaniu kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, związanych z konserwacją, remontem, przebudową, rozbudową itp.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

Norma PN-B-02151-5 została opracowana w celu umożliwienia oceny jakości akustycznej budynków mieszkalnych i ustalenia ich klasy akustycznej. Zgodnie z przyjętymi w normie zasadami na jakość akustyczną budynku składa się kilka czynników, które obejmują hałas przenikający z zewnątrz, hałas od wyposażenia technicznego budynku, hałas bytowy powietrzny i uderzeniowy, a także hałas pogłosowy, występujący w obszarze komunikacji ogólnej budynków wielorodzinnych.