Leksykon
144hasła
 Materiały budowlane

Beton recepturowy - definicja

Beton recepturowy (beton o ustalonym składzie) jest to beton przygotowany według receptury, w której podane są jego skład i składniki.
W PN-EN 206+A2:2021-08, pkt. 3 określono, że: Beton recepturowy jest to beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, podano producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie.

 Materiały budowlane

Beton projektowany - definicja

Beton projektowany (beton o ustalonych właściwościach) jest to beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.

 Materiały budowlane

Beton wytworzony na miejscu – definicja

Beton wytworzony na miejscu jest to beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek

 Materiały budowlane

Promieniotwórczość wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały budowlane są źródłem promieniowania. Promieniowanie jest zjawiskiem naturalnym. Można przyjąć że wszystko co nas otacza ma swoją naturalną radioaktywność.

 Materiały budowlane

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 Materiały budowlane

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnętrznej oraz wydawanych na tej podstawie dokumentów.

 Materiały budowlane

Wapno palone

Wapno palone (Q) jest to wapno powietrzne, składające się głównie z tlenku wapnia CaO, a także tlenku magnezu MgO, reagujące egzotermicznie w kontakcie z wodą. Wytwarzane jest poprzez wypalanie kamienia wapiennego (wapno palone wapniowe) lub dolomitu (wapno palone dolomitowe).

 Materiały budowlane

Wapno hydratyzowane

W budownictwie wapno stosowane jest najczęściej w postaci wapna hydratyzowanego (wapno gaszone). W Polsce nazwę wapno hydratyzowane stosowano wcześniej zamiennie z nazwą wapno suchogaszone.

 Materiały budowlane

Wapno powietrzne

Wapno powietrzne zgodnie z normą PN-EN 459-1 jest to wapno budowlane, które wiąże i twardnieje na powietrzu, po zarobieniu wodą. Aby ta reakcja mogła nastąpić niezbędna jest obecność dwutlenku węgla (ditlenku węgla) znajdującego się w powietrzu.

 Materiały budowlane

Wapno budowlane

Formalnie wapnem budowlanym są wyroby oznakowane CE, wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku zgodnie z normą zharmonizowaną EN 459-1.