Leksykon
144hasła
 Materiały budowlane

Współczynnik przejmowania ciepła

Współczynnik przejmowania ciepła jest to gęstość strumienia cieplnego q przepływającego przez powierzchnię w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatur tej powierzchni Ts i otoczenia Ta.

 Materiały budowlane

Aktywność cieplna

Aktywność cieplna b to szybkość z jaką materiał akumuluje i oddaje ciepło.

 Materiały budowlane

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest to dokumentacja, na podstawie której producent uzasadnia deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w przypadkach określonych w art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR).

 Materiały budowlane

Domieszki do betonu - definicja

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu.

 Materiały budowlane

Beton towarowy - definicja

Beton towarowy zgodnie z PN-EN 206 jest to beton dostarczony na budowę jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

 Materiały budowlane

Rodzina betonów - definicja

Rodzina betonów jest to grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana wiarygodna zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.

 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Materiały budowlane

Normowy beton recepturowy - definicja

Normowy beton recepturowy zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 jest to beton recepturowy, którego skład jest podany w normie obowiązującej w miejscu stosowania betonu.

 Materiały budowlane

Metr sześcienny betonu - definicja

Metr sześcienny betonu jest to ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w normie PN EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.

 Materiały budowlane

Zarób betonowy - definicja

Zarób (betonowy) jest to ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki / mieszalnika lub ilość rozładowana w ciągu jednej minuty z betoniarki / mieszalnika o pracy ciągłej.