Leksykon
144hasła
 Materiały budowlane

Wytrzymałość spoiny

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą deklarować powinien producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części normy PN-EN 771.

 Materiały budowlane

Przyczepność spoiny w murze

Przyczepność (adhezja) spoiny w murze jest to siła z jaką połączona jest zaprawa murarska z elementami murowymi. W normie EN 1996-1-1:2022 przyczepność została zdefiniowana jako efekt tworzenia przez zaprawę wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie na powierzchni styku elementów murowych.

 Materiały budowlane

Masa powierzchniowa przegród budowlanych

Masa powierzchniowa przegród w budynku ma istotny wpływ na obciążenie konstrukcji budynku, na pojemność cieplną i parametry cieplne budynku a także na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

 Materiały budowlane

Beton samozagęszczalny - definicja

Beton samozagęszczalny jest to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia całe deskowanie wypełniając wszystkie przestrzenie wokół ułożonego zbrojenia, kanałów, otworów itp., a przy tym zachowuje jednorodność.

 Materiały budowlane

Specyfikacja betonu - definicja

Specyfikacja betonu (mieszanki betonowej i betonu stwardniałego) jest to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu, ustalone przez specyfikującego (osobę lub jednostkę) i podane producentowi.

 Materiały budowlane

Frakcje drobne w betonie - definicja

Frakcje drobne w betonie jest to suma materiałów stałych w mieszance betonowej o wymiarach ziaren równych lub mniejszych od 0,125 mm

 Materiały budowlane

Współczynnik przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła określa ilość energii cieplnej przepływającej przez płaską warstwę materiału grubości 1 m, przy różnicy temperatur 1K na powierzchniach tej warstwy.

 Materiały budowlane

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U (powierzchniowy współczynnik przenikania ciepła) jest to wartość strumienia cieplnego w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatury otoczenia na obu stronach płaskiego i jednorodnego układu oraz przez jego pole powierzchni:

 Materiały budowlane

Opór cieplny

Opór cieplny R (powierzchniowy opór cieplny) płaskiej warstwy materiału jest to różnica temperatury podzielona przez gęstość strumienia cieplnego w stanie ustalonym:

 Materiały budowlane

Stan ustalony i nieustalony przenoszenia ciepła

Stan ustalony przenoszenia ciepła (ustalone przenoszenia ciepła) występuje wówczas, gdy nie zmieniają się (są stałe w czasie) zarówno rozkład temperatury oraz ilość wymienianego ciepła.