Leksykon
141haseł
 Materiały budowlane

Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny jest to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia całe deskowanie wypełniając wszystkie przestrzenie wokół ułożonego zbrojenia, kanałów, otworów itp., a przy tym zachowuje jednorodność.

 Materiały budowlane

Specyfikacja betonu

Specyfikacja betonu (mieszanki betonowej i betonu stwardniałego) jest to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu, ustalone przez specyfikującego (osobę lub jednostkę) i podane producentowi.

 Materiały budowlane

Frakcje drobne w betonie

Frakcje drobne w betonie jest to suma materiałów stałych w mieszance betonowej o wymiarach ziaren równych lub mniejszych od 0,125 mm

 Materiały budowlane

Współczynnik przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła określa ilość energii cieplnej przepływającej przez płaską warstwę materiału grubości 1 m, przy różnicy temperatur 1K na powierzchniach tej warstwy.

 Materiały budowlane

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U (powierzchniowy współczynnik przenikania ciepła) jest to wartość strumienia cieplnego w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatury otoczenia na obu stronach płaskiego i jednorodnego układu oraz przez jego pole powierzchni:

 Materiały budowlane

Opór cieplny

Opór cieplny R (powierzchniowy opór cieplny) płaskiej warstwy materiału jest to różnica temperatury podzielona przez gęstość strumienia cieplnego w stanie ustalonym:

 Materiały budowlane

Stan ustalony i nieustalony przenoszenia ciepła

Stan ustalony przenoszenia ciepła (ustalone przenoszenia ciepła) występuje wówczas, gdy nie zmieniają się (są stałe w czasie) zarówno rozkład temperatury oraz ilość wymienianego ciepła.

 Materiały budowlane

Współczynnik przejmowania ciepła

Współczynnik przejmowania ciepła jest to gęstość strumienia cieplnego q przepływającego przez powierzchnię w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatur tej powierzchni Ts i otoczenia Ta.

 Materiały budowlane

Aktywność cieplna

Aktywność cieplna b to szybkość z jaką materiał akumuluje i oddaje ciepło.

 Materiały budowlane

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest to dokumentacja, na podstawie której producent uzasadnia deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w przypadkach określonych w art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR). Odpowiednia dokumentacja techniczna może zastąpić badanie typu lub obliczenie typu wyrobu przy stosowaniu procedur uproszczonych do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.